Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dost臋pny pod adresem https://koleje.pl udost臋pniony jest przez Us艂ugodawc臋 na zasadach okre艣lonych niniejszym dokumentem stanowi膮cym regulamin w my艣l ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥).

Dane kontaktowe Us艂ugodawcy:
a) adres e-mail: bok@skycash.com.

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania z Portalu, rodzaje us艂ug elektronicznych 艣wiadczonych za po艣rednictwem Portalu oraz prawa i obowi膮zki Us艂ugobiorc贸w oraz Us艂ugodawcy. Zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem stanowi obowi膮zek ka偶dego Us艂ugobiorcy.

搂1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://koleje.pl.
 2. Us艂ugodawca 鈥 SkyCash Poland Sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Warszawie pod adresem ul. Marsza艂kowska 142, 00-061 Warszawa, NIP: 9571005969, REGON: 220677198, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000315361, s膮d rejestrowy: S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, kapita艂 zak艂adowy 13.544.515,50 z艂, wp艂acony w ca艂o艣ci.
 3. Us艂ugobiorca – podmiot odwiedzaj膮cy Portal lub korzystaj膮cy z Us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋.
 4. Us艂uga 鈥 us艂uga 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy, w tym drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem stron internetowych.
 5. Publikacja 鈥 tre艣ci tekstowe, tekstowo-graficzne, w szczeg贸lno艣ci w formie artyku艂贸w dost臋pne na Portalu.
 6. Newsletter – us艂uga umo偶liwiaj膮ca subskrybowanie i otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 bezp艂atnych informacjach o us艂ugach i promocjach Us艂ugodawcy.

搂2. Postanowienia og贸lne

 1. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia us艂ug na rzecz Us艂ugobiorcy w zakresie i聽na warunkach okre艣lonych w聽Regulaminie.
 2. Us艂ugobiorca zobowi膮zuje si臋 do korzystania ze stron internetowych Us艂ugodawcy zgodnie z zasadami okre艣lonymi w聽Regulaminie, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i聽zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Us艂ugodawcy oraz Us艂ug oznacza akceptacj臋 przez Us艂ugobiorc臋 warunk贸w okre艣lonych w聽Regulaminie oraz Polityce prywatno艣ci.
 4. Us艂ugodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Us艂ugobiorc贸w przewidziane rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Us艂ugobiorca wyra偶a zgod臋 na gromadzenie, przechowywanie i聽przetwarzanie przez Us艂ugodawc臋 danych osobowych w celu realizacji us艂ugi. Szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych okre艣la Polityka prywatno艣ci Portalu. Us艂ugodawca mo偶e wykorzysta膰 dane osobowe w celu marketingu us艂ug jedynie za wyra藕n膮 zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub w oparciu o聽w艂a艣ciwe przepisy prawa. Us艂ugodawca zaprzestaje przetwarza膰 dane osobowe niezw艂ocznie po wycofaniu przez U偶ytkownika zgody na przetwarzanie danych lub z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czego U偶ytkownik jest uprawniony w ka偶dym czasie.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym lub obra藕liwym. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze stron internetowych Us艂ugodawcy w spos贸b niezak艂贸caj膮cy ich funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez nieu偶ywanie okre艣lonego oprogramowania (w tym oprogramowania z艂o艣liwego) lub urz膮dze艅.
 6. Szczeg贸lne zagro偶enia zwi膮zane z korzystaniem z us艂ug drog膮 elektroniczn膮 to mo偶liwo艣膰 uzyskania przez nieuprawnione osoby dost臋pu do danych transmitowanych przez sie膰 lub przechowywanych na do艂膮czonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co mo偶e spowodowa膰 w szczeg贸lno艣ci, ich utrat臋, nieuprawnion膮 zmian臋 lub uniemo偶liwienie korzystania z us艂ug oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Postanowienia Regulaminu dotycz膮ce konsument贸w stosuje si臋 odpowiednio do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

搂3. Og贸lne warunki 艣wiadczenia us艂ug

 1. Us艂ugodawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Portalu us艂ugi informacyjne poprzez udost臋pnianie tre艣ci o ofercie, aktualno艣ciach oraz innych informacji dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Us艂ugodawcy.
 2. Us艂ugodawca umo偶liwia Us艂ugobiorcy dodawanie wpis贸w (komentarzy) do wybranych Publikacji dost臋pnych na Portalu.
 3. Us艂ugodawca 艣wiadczy us艂ug臋 typu 鈥瀗ewsletter鈥. Umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi 鈥濶ewsletter鈥 zawi膮zywana jest na czas nieokre艣lony z chwil膮 zapisania si臋 przez U偶ytkownika do us艂ugi 鈥濶ewsletter鈥 za pomoc膮 funkcjonalno艣ci dost臋pnej na stronie Portalu. U偶ytkownik w ka偶dym czasie mo偶e zaprzesta膰 korzystanie z us艂ugi 鈥濶ewsletter鈥 poprzez wypisanie si臋 z listy subskrypcyjnej za pomoc膮 linku zamieszczonego w wiadomo艣ciach subskrypcyjnych lub poprzez przes艂anie wiadomo艣ci na adres bok@skycash.pl.
 4. Us艂ugi, o kt贸rych mowa w ust. 1 – 3 艣wiadczone s膮 bezp艂atnie.
 5. Us艂ugobiorca mo偶e w ka偶dej chwili zako艅czy膰 korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋. Skutki prawne zako艅czenia korzystania z us艂ugi okre艣laj膮 bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na charakter prawny 艣wiadczonej us艂ugi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Wymagania techniczne niezb臋dne do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋:
  a) urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet,
  b) przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca pliki Cookies,
  c) dost臋p do poczty elektronicznej.
 7. Us艂ugobiorca ponosi op艂aty zwi膮zane z dost臋pem do sieci Internet i transmisj膮 danych zgodnie z taryf膮 swojego dostawy us艂ug internetowych.

搂4. System komentarzy

 1. Us艂ugobiorca mo偶e zamieszcza膰 komentarze pod wybranymi dost臋pnymi na Portalu Publikacjami.
 2. Tre艣膰 dodawanego przez Us艂ugobiorc臋 komentarza mo偶e dotyczy膰 wy艂膮cznie jego pogl膮du co do komentowanej Publikacji.
 3. Us艂ugobiorca nie mo偶e zamieszcza膰 komentarzy, kt贸rych tre艣膰:
  a) nawo艂uje do pope艂nienia czynu zabronionego lub pochwala pope艂nienie takiego czynu,
  b) obra偶a uczucia religijne innych os贸b poprzez zniewa偶enie przedmiotu czci religijnej lub miejsca s艂u偶膮cego do cel贸w religijnych,
  c) pomawia inn膮 osob臋, grupy os贸b, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie post臋powanie lub w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re mog膮 poni偶y膰 je w opinii publicznej lub narazi膰 na utrat臋 zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, dzia艂alno艣ci czy zajmowania okre艣lonego stanowiska,
  d) zniewa偶a lub znies艂awia inne osoby, a tak偶e godzi w dobre imi臋 tych os贸b,
  e) propaguje lub nawo艂uje do nienawi艣ci na tle rasowym, narodowo艣ciowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  f) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne os贸b trzecich,
  h) ma charakter bezprawny,
  h) posiada odno艣niki do innych stron internetowych zawieraj膮cych z艂o艣liwe oprogramowanie lub stron internetowych s艂u偶膮cych do wy艂udzania danych,
  i) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotycz膮ce dzia艂alno艣ci osoby publikuj膮cej tre艣ci lub dotycz膮ce dzia艂alno艣ci konkurencyjnej w stosunku do Us艂ugodawcy,
  J0 zawiera dane osobowe os贸b trzecich lub inne dane prawem chronione.
 4. Us艂ugobiorca zamieszczaj膮cy jakiekolwiek tre艣ci na Portalu zobowi膮zany jest posiada膰 prawo do korzystania z tych tre艣ci oraz ich publikacji.
 5. Us艂ugobiorca przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e zamieszczone przez niego tre艣ci b臋d膮 dost臋pne publicznie dla wszystkich os贸b odwiedzaj膮cych Portal oraz wyra偶a na to zgod臋.
 6. Us艂ugobiorca posiada mo偶liwo艣膰 usuni臋cia dodanego przez siebie komentarza.
 7. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do usuwania w ka偶dym czasie komentarzy naruszaj膮cych postanowienia Regulaminu lub niezgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

搂5. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy

 1. Us艂ugodawca informuje, i偶 zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nie jest zobowi膮zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udost臋pnianych przez niego danych, o kt贸rych mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodz膮 od niego.
 2. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zobowi膮zania Us艂ugobiorc贸w wynikaj膮ce z ich dzia艂a艅 na stronach internetowych Us艂ugodawcy.
 3. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dane wprowadzone przez Us艂ugobiorc贸w na stronach internetowych Us艂ugodawcy i聽nie odpowiada za czynno艣ci dokonane przez Us艂ugobiorc臋, kt贸re przyczyni艂y si臋 do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Us艂ugobiorcy lub innych Us艂ugobiorc贸w b膮d藕 os贸b trzecich albo te偶 uniemo偶liwi艂y albo utrudni艂y 艣wiadczenie us艂ug przez Us艂ugodawc臋.
 4. Us艂ugodawca nie odpowiada za tre艣膰 stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Us艂ugobiorc贸w lub osoby trzecie w zwi膮zku z dost臋pem do stron internetowych, do kt贸rych mo偶e nast膮pi膰 przekierowanie poprzez odno艣niki dost臋pne na stronach internetowych Us艂ugodawcy.
 5. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Us艂ugobiorc臋 z tego tytu艂u, je偶eli zosta艂y spowodowane dzia艂aniem si艂y wy偶szej, kt贸rej nie da艂o si臋 przewidzie膰, a w przypadku, gdy wyst膮pienie si艂y wy偶szej by艂o do przewidzenia – gdy nie da艂o si臋 zapobiec skutkom jej wyst膮pienia.

搂6. Post臋powanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienale偶ytego wykonania przez Us艂ugodawc臋 us艂ug 艣wiadczonych za pomoc膮 Portalu, Us艂ugobiorca jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail Us艂ugodawcy.
 2. Prawid艂owo z艂o偶ona reklamacja powinna zawiera膰 oznaczenie Us艂ugobiorcy (imi臋 i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, kt贸rego dotyczy reklamacja oraz okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce z艂o偶enie reklamacji. W przypadku podania niepe艂nych danych Us艂ugodawca wezwie Us艂ugobiorc臋 do uzupe艂nienia danych.
 3. Reklamacj臋 rozpatruje Us艂ugodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Us艂ugobiorcy w formie wiadomo艣ci przes艂anej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Us艂ugodawc臋 reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzgl臋dnienie.

搂7. Odst膮pienie od umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮

 1. W przypadku um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym Us艂ugobiorcy przys艂uguje prawo do wypowiedzenia umowy. Us艂ugobiorca mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysy艂aj膮c o艣wiadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Us艂ugodawcy.
 2. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 o聽charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Us艂ugobiorc臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

搂8. W艂asno艣膰 intelektualna

 1. Wszelkie tre艣ci zamieszczone na stronach internetowych Us艂ugodawcy (wliczaj膮c w to grafik臋, teksty, uk艂ad stron i聽logotypy), a nie pochodz膮ce od Us艂ugobiorcy lub innych dostawc贸w, korzystaj膮 z聽ochrony przewidzianej dla praw autorskich i s膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 Us艂ugodawcy. Wykorzystywanie tych tre艣ci bez pisemnej zgody Us艂ugodawcy skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 oraz karn膮.
 2. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach stron internetowych Us艂ugodawcy jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego. Wykorzystanie tre艣ci w innym zakresie jest dopuszczone wy艂膮cznie w przypadku, gdy tak wskazane zosta艂o wyra藕nie przez Us艂ugodawc臋.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Us艂ugodawcy, w tym korzystanie z materia艂贸w tekstowych, graficznych, zdj臋膰, aplikacji, baz danych czy innych tre艣ci, nie oznacza nabycia przez Us艂ugobiorc臋 jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci nie oznacza nabycia praw autorskich maj膮tkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie nast臋puj膮cych czynno艣ci bez wyra藕nej zgody Us艂ugodawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny spos贸b Portalu lub jego cz臋艣ci, a tak偶e poszczeg贸lnych tre艣ci udost臋pnianych za jego pomoc膮,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek spos贸b publikowanych na Portalu tre艣ci,
  c) pobieranie zawarto艣ci baz danych i wt贸rne jej wykorzystanie w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci.

搂9. Postanowienia ko艅cowe

 1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Us艂ugodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wej艣ciem w 偶ycie zmian w Regulaminie.
 2. Us艂ugodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wy艂膮czania dost臋pu do Portalu lub wybranych funkcjonalno艣ci Portalu w przypadku, gdy jest to niezb臋dne w celu rozbudowy lub konserwacji zasob贸w technicznych lub teleinformatycznych Us艂ugodawcy zwi膮zanych z dzia艂aniem Portalu.
 3. W pozosta艂ych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powsta艂e w wyniku 艣wiadczenia us艂ug na podstawie niniejszego Regulaminu zostan膮 poddane pod rozstrzygni臋cie polskiemu s膮dowi powszechnemu.
 5. Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem ma prawo do skorzystania z pozas膮dowych metod rozstrzygania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 w drodze mediacji lub s膮du polubownego. Niezale偶nie od tego konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsument贸w. Wszelkie niezb臋dne informacje mo偶na uzyska膰 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem www.uokik.gov.pl. Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem mo偶e ponadto skorzysta膰 z elektronicznego sposobu rozwi膮zywania spor贸w z Us艂ugodawc膮 za po艣rednictwem platformy ODR dost臋pnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 29 czerwca 2022 r.