Polityka prywatno艣ci

搂1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest SkyCash Poland Sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, NIP: 9571005969, REGON: 220677198, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000315361, s膮d rejestrowy: S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, kapita艂 zak艂adowy 13.544.515,50 z艂, wp艂acony w ca艂o艣ci.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: bok@skycash.com.
 3. Administrator w my艣l art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapobie偶enia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost臋pu do danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu nawi膮zania wsp贸艂pracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wy艂膮cznie w zakresie wymaganym do prawid艂owej realizacji us艂ugi na rzecz osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

搂2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

a) 艣wiadczenie us艂ug za po艣rednictwem Portalu internetowego i realizacja zobowi膮za艅 umownych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obs艂uga procesu reklamacyjnego, na podstawie obowi膮zku ci膮偶膮cym na administratorze danych w zwi膮zku z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) rachunkowych zwi膮zanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokument贸w rozliczeniowych, na podstawie przepis贸w prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania fakt贸w, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e) kontakt telefoniczny lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej, w szczeg贸lno艣ci w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesy艂anie informacji technicznych dotycz膮cych funkcjonowania Portalu internetowego i us艂ug, z kt贸rych korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) marketing produkt贸w lub us艂ug w艂asnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa si臋 na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

搂3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mog膮 by膰 podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z administratorem danych, gdy jest to niezb臋dne do realizacji umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mog膮 by膰 r贸wnie偶 podwykonawcy 鈥 podmioty, z kt贸rych us艂ug korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi IT (w tym us艂ugi hostingowe).
 3. Administrator danych mo偶e by膰 zobowi膮zany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci do udost臋pnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom pa艅stwowym.
 4. Dane osobowe w zwi膮zku z wykorzystywaniem przez administratora narz臋dzi do analizy i 艣ledzenia ruchu na stronie internetowej mog膮 zosta膰 przekazane do podmiotu maj膮cego siedzib臋 poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC lub Meta Platforms Inc. Jako w艂a艣ciwy 艣rodek ochrony danych, administrator danych zgodzi艂 si臋 na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych us艂ug. Wi臋cej informacji na ten temat jest dost臋pnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

搂4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowi膮zywania umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 oraz po zako艅czeniu jej obowi膮zywania w celach zwi膮zanych z dochodzeniem roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ale przez czas nie d艂u偶szy ni偶 termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajduj膮ce si臋 na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug oraz ustaw膮 o rachunkowo艣ci.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dalej ni偶 do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

搂5. Uprawnienia osoby, kt贸rej dane dotycz膮

1. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo:

a) dost臋pu 鈥 uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 jej dane osobowe. Je偶eli dane o osobie s膮 przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dost臋pu do nich oraz uzyskania nast臋puj膮cych informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym dane zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do 偶膮dania sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przys艂uguj膮cych osobie, kt贸rej dane dotycz膮, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych 鈥 uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezp艂atna, a za kolejne kopie administrator mo偶e na艂o偶y膰 op艂at臋 w rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮c膮 z koszt贸w administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c)do sprostowania 鈥 偶膮dania sprostowania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe lub uzupe艂nienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usuni臋cia danych 鈥 偶膮dania usuni臋cia jej danych osobowych, je偶eli administrator nie ma ju偶 podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania 鈥 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, kt贸rej dane dotycz膮, kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych 鈥 na okres pozwalaj膮cy administratorowi sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 ich usuni臋ciu, 偶膮daj膮c ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje ju偶 tych danych, ale s膮 one potrzebne osobie, kt贸rej dane dotycz膮, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅,
– osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania 鈥 do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
f) do przenoszenia danych 鈥 otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotycz膮cych, kt贸re dostarczy艂a administratorowi, oraz 偶膮dania przes艂ania tych danych innemu administratorowi, je偶eli dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub umowy z ni膮 zawartej oraz je偶eli dane s膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu 鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w tym wobec profilowania. W贸wczas administrator dokonuje oceny istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅. Je偶eli zgodnie z ocen膮 interesy osoby, kt贸rej dane dotycz膮, b臋d膮 wa偶niejsze od interes贸w administratora, administrator b臋dzie zobowi膮zany zaprzesta膰 przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzysta膰 z wy偶ej wymienionych praw, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna skontaktowa膰 si臋, wykorzystuj膮c podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformowa膰 go, z kt贸rego prawa i w jakim zakresie chce skorzysta膰.
3. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzoru, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

搂6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 1. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane u偶ytkownika, w tym dane o cz臋stotliwo艣ci korzystania z Portalu internetowego oraz dost臋pnych us艂ug, a tak偶e o wykorzystywanych przez niego funkcjonalno艣ciach.
 2. Administrator przetwarza dane, o kt贸rych mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Portalu internetowego, a tak偶e w celu kierowania do u偶ytkownika tre艣ci reklamowych zgodnych z jego preferencjami.
 3. U偶ytkownik, kt贸ry nie zgadza si臋 z przetwarzaniem jego danych w spos贸b okre艣lony w ust. 1 mo偶e z艂o偶y膰 sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych.

搂7. Google Analytics

 1. Administrator u偶ywa Google Analytics, internetow膮 us艂ug臋 analityczn膮 dostarczan膮 przez Google Inc. z siedzib膮 w USA.
 2. Google Analytics u偶ywa plik贸w cookie, kt贸re umo偶liwiaj膮 analiz臋 korzystania przez u偶ytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej s膮 przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google b臋dzie wykorzystywa艂 te informacje, aby przeanalizowa膰 korzystanie ze strony przez u偶ytkownik贸w w celu przygotowania raport贸w na temat aktywno艣ci na stronie oraz 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecaj膮cego.
 3. Dane nie b臋d膮 wykorzystywane do cel贸w identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
 4. U偶ytkownik mo偶e uniemo偶liwi膰 zapisywanie plik贸w cookie poprzez odpowiednie ustawienia przegl膮darki; jednak w takim wypadku nie b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z pe艂nej funkcjonalno艣ci strony. Ponadto u偶ytkownicy mog膮 uniemo偶liwi膰 gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnosz膮cych si臋 do ich korzystania z serwisu internetowego (艂膮cznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobieraj膮c i instaluj膮c wtyczk臋 do przegl膮darki dost臋pn膮 pod nast臋puj膮cym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. W ka偶dym momencie u偶ytkownik mo偶e zg艂osi膰 sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych zwi膮zanych z u偶ytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalacj臋 wtyczki w przegl膮darce, kt贸ra jest dost臋pna pod nast臋puj膮cym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

搂8. Piksel Facebook

 1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narz臋dzia analitycznego, kt贸re pomaga mierzy膰 skuteczno艣膰 reklam na podstawie analizy dzia艂a艅 podejmowanych przez u偶ytkownik贸w w witrynie.
 2. Administrator korzysta z narz臋dzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wi膮偶e si臋 to z wykorzystywaniem plik贸w cookies firmy Facebook. Podstaw臋 prawn膮 dla korzystania z narz臋dzia Piksel Facebook przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.